Vi anbefaler kun de mest miljøvenlige produkter, så du nemt kan finde dem.
0 Kurv
Tilføjet til kurv
  Du har produkter i kurven
  Du har 1 produkter i kurven
   Total

   Handelsbetingelser for salg gennem GreenTown

   GreenTown

   Cvr: 43056204

   GreenTown er en online markedsplads for salg af miljøvenlige produkter. GreenTown stiller rådgivning, betalingssystem, teknisk support samt hjælpemidler til rådighed for forhandlere, der ønsker at være en del af en fælles platform for salg af bæredygtige produkter.

   1. Nærværende aftale

   1.1.

   I nedenstående handelsbetingelser er ”GT” ensbetydende med GreenTown. ”Forhandleren” er ensbetydende med den virksomhed eller det selskab, der benytter sig af GTs tjenester.

   1.2. Formål

   Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver forhandlerens og GTs rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som GT udbyder. Nærværende aftale regulerer endvidere de vilkår og betingelser, som forhandleren ved oprettelsen af en erhvervskonto accepterer som gældende vilkår for samtlige købsaftaler indgået fra nærværende profil, jf. herved forbrugeraftalelovens bestemmelser om fjernsalg, reklamation m.v.

   1.3. Nærværende aftales virkning

   Når forhandleren tilmelder sig GT´s tjenester, erklærer forhandleren sig indforstået med betingelserne i nærværende aftale. Forhandleren bekræfter desuden at være indforstået med aftalevilkårene, hver gang forhandleren benytter GT´s tjenester. Forhandlerens markering i feltet "Jeg har læst og accepterer betingelserne" anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem forhandleren og GT.

   1.4. Ændringer i nærværende aftale

   GT forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre i nærværende aftale samt at sætte nye versioner af GT i kraft. Ligeledes forbeholder GT sig retten til at ændre i nærværende aftale som følge af ændringer i den lovgivning, der er gældende for de aftaler, der indgås fra nærværende bruger. Ændringer i aftalen, der har økonomiske konsekvenser for forhandleren, vil dog altid blive varslet senest to måneder inden ændringerne træder i kraft. Herefter vil ændringerne blive gjort tilgængelige på GreenTown.dk og være gældende for alle handler og aktiviteter på GT eller via GTs tjenester samt for forhandlerens samarbejde med GT i øvrigt.

   Meddelelse om ændringer sker via den e-mailadresse, forhandleren er registreret med hos GT.

   Forhandleren kan vælge at opsige sit samarbejde med GT, såfremt forhandleren ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser.

   1.5 Aftalens varighed

   Nærværende aftale er gældende, indtil den afløses af en ny version.

   2. Brugerkonto

   2.1 Registrering af brugeroplysninger

   Som bruger på GT forpligter forhandleren sig til at oprette sig med sin virksomheds korrekte oplysninger. Den registrerede e-mailadresse benyttes til al kommunikation mellem forhandleren og GT.

   2.2 Ajourføring

   Forhandleren er ansvarlig for, at de oplysninger der fremgår af forhandlerens brugerkonto, til enhver tid er fuldt korrekte og gyldige. Forhandleren kan ajourføre sine oplysninger ved at kontakte GT Support.

   2.3 Lukning af brugerkontoen

   Forhandleren kan til enhver tid anmode om lukning af sin brugerkonto ved at kontakte GT Support. Såfremt forhandleren har gennemført én eller flere handler på GT, indenfor 30 dage inden anmodningen om lukningen fremsættes, forbeholder GT sig dog retten til at udskyde lukningen, indtil de 30 dage er udløbet.

   Anmodning om lukning kan under alle omstændigheder først imødekommes, når samtlige verserende supportsager vedr. forhandlerens brugerkonto er endeligt afsluttet.

   Såfremt forhandleren har viden eller mistanke om, at andre har adgang til forhandlerens brugerkonto, uanset på hvilken måde vedkommende har skaffet sig adgang, har forhandleren pligt til at indberette dette til GT support. GT forbeholder sig i disse tilfælde retten til at spærre den pågældende brugerkonto.

   GT forbeholder sig retten til enhver tid at lukke forhandlerens brugerkonto, såfremt forhandleren har handlet i strid med nærværende aftale, GT´s regler i øvrigt eller gældende dansk ret.

   3. Produktoprettelse

   3.1 Produktgodkendelse

   GT gennemgår alle produkter, der oprettes på GT, før de bliver publicerede. Dette gør GT først og fremmest for at sikre, at alle produkter der sælges på GT overholder GT´s standard mht. bæredygtighed. Yderligere for at sikre at alle produktannoncer lever op til GTs minimumskrav om annoncekvalitet, herunder fotos, tekst, forsendelsesoplysninger og gruppering. Der kan gå op til tre måneder fra aftaleindgåelse til forhandlerens produkter er online på GT.

   3.3 Lovlighed

   Alle forhold vedrørende forhandlerens aktiviteter på GT, det være sig selve produktet, produktbeskrivelsen, fotos samt aktiviteter eller kommunikation, der foretages i forbindelse med private handler, skal være i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som GT´s regler i øvrigt.

   3.4 Fotos

   De fotos, som forhandleren uploader på GT, har GT ret til at anvende i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i GTs nyhedsbrev, annoncer på GT og på sociale medier.

   3.5 Forhandlerprofil

   GT gennemgår alle forhandlerprofiler og forbeholder sig retten til at redigere i tekst og foto.

   4. Ansvar og almindelige betingelser

   4.1 Immaterielle rettigheder

   Forhandleren anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende GT´s tjenester ejes af GT. Forhandleren må ikke gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller GT´s tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre handler på den måde, det er forudsat i nærværende aftale.

   4.2 Advarsler og karantæne

   GT kan tildele advarsler og - ved flere overtrædelser - karantæne, såfremt der handles i strid med nærværende aftale eller GT´s regler i øvrigt.

   4.3 Misbrug af GT´s tjenester

   GT forbeholder sig retten til at indstille eller ophæve en forhandlers konto, som er eller forekommer GT at være et brud på bestemmelser i nærværende aftale.Forhandlere, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig GTs tjenester på ny uden forudgående samtykke.

   4.4 Manglende adgang til greentown.dk

   GT kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til Greentown.dk. Der kan være tale om såvel en planlagt midlertidig lukning, et teknisk nedbrud eller noget andet uforudset.

   4.5 Følgeskader

   GT er ikke erstatningsansvarlig over for forhandleren eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, tab af data, avance, indtægter eller forretninger, selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af GT, eller GT var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

   4.6 Force majeure

   GT er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af GTs forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som GT ikke er herre over, og som GT ikke med rimelighed burde have forudset.

   5. Handler

   5.1 Typer af handler

   Nærværende aftale omfatter følgende typer af handler:

   5.2 Private handler

   Dette er handler mellem forhandleren og andre brugere (private eller erhvervsdrivende) på GT, hvor forhandleren kan sælge og købe varer til og af andre brugere ved aftale om handel. I disse handler er GT ikke aftalepart, og GT fungerer således udelukkende som online markedsplads. Alle private handler er omfattet af købeloven, og forhandleren skal være opmærksom på, at retsstillingen kan variere, afhængigt af om der er tale om forbrugerkøb eller civilkøb.

   5.3 Forskelle på handlerne

   Forhandleren og enhver anden bruger anerkender ved nærværende aftale, at GT ikke påtager sig ansvaret for sælger og købers adfærd i de private handler, eller for de varer, som sælger udbyder til salg eller levering, uanset om sælger er privat eller erhvervsdrivende. GT indtræder ej heller i en given brugers forpligtelser, såfremt brugeren ikke opfylder disse.

   I de handler, forhandleren indgår med GT, gælder naturligvis dansk rets almindelige regler, herunder især aftaleloven, købeloven og forbrugeraftaleloven.

   5.4 Ændringer i handler

   GT forbeholder sig retten til at lukke, forlænge eller annullere en handel, hvis GT finder det juridisk påkrævet eller teknisk velbegrundet, herunder såfremt der foreligger tekniske vanskeligheder, som forhandleren, GT eller en anden bruger har oplevet på internettet. Såfremt det er praktisk muligt, giver GT på forhånd forhandleren et rimeligt varsel om alle sådanne skridt.

   6. Betaling

   6.1 Bankoplysninger

   For at være sælger på GT, skal forhandleren registrere sine bankkonto oplysninger på sin Profil påGreentown.dk. Det er igennem denne konto forhandleren vil modtage sine betalinger.

   6.2 Betalingsprocess

   Når en kunde betaler for et produkt på GT, bliver det betalte beløb overført til GTs bankkonto. Herefter afsendes en automatiseret ordreanmodning til den pågældende forhandler. Nu skal forhandleren bekræfte ordren og forsende varen.

   Hver den første og tredje mandag i måneden overfører GT det samlede beløb for X antal solgte varer til forhandlerens bankkonto – fratrukket GTs kommissionsgebyr samt betalingsudbyderens transaktions gebyr inkl. moms.

   6.3 GTs kommission

   Alt afhængigt af hvilket medlemskab du vælger, skal du betale en kommission af det salg, der gennemføres i gennem din profil på GT

   6.4 Transaktionsomkostninger

   Alt afhængig af hvilken type betaling, som kunden har valgt at benytte sig af, vil forhandleren skulle betale et transaktionsgebyr til betalingsudbyderen. Disse gebyrer fratrækkes varens fulde pris, inklusiv GTs kommissionsgebyr. Denne pris må forventes at svinge alt efter betalingsudbyderens prissætning, som GT ikke er herre over.

   6.3 Betalingsudbyder

   GT benytter Shopify Payments.

   7. Handler mellem forhandleren og GT 

   7.1 Vilkår og betingelser

   Der gælder en række særlige regler, når forhandleren køber ydelser fra GT. De ydelser, forhandleren kan erhverve fra GT, vil løbende blive opdateret på platformen.

   Ved køb af disse ydelser fra GT, skal forhandleren læse og acceptere et sæt særlige betingelser, som forhandleren modtager i forbindelse med købet.

   8. Generelle bestemmelser

   8.1 Private handler

   De handler, der foregår via GT, mellem forhandleren og kunden er at betragte som private handler og er således underlagt dansk rets almindelige regler. GT er ikke part i private handler, idet GT alene stiller de tekniske hjælpemidler til rådighed til gennemførelse af sådanne handler.

   GT kan dog, i forbindelse med velgørenhed eller andre særlige tilbud, optræde som sælger af en vare eller tjeneste. I disse tilfælde vil dette klart fremgå af annoncen.

   8.2 Betaling og levering fra brugere

   GT fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med forhandlerens levering af solgte varer samt købers betaling af leverede varer.

   8.3 Annullering af handler

   GT er berettiget til at trække en handel tilbage, som ser ud til at være en misligholdelse af nærværende aftale.

   9. GT´s ansvar

   9.1 GT´s ansvar

   I det omfang loven tillader det, accepterer forhandleren at friholde GT og GTs medarbejdere for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med private handler. GT er ej heller ansvarlig for den adfærd, en bruger måtte udvise på sitet.

   9.2 Ansvarsfraskrivelse

   GT fraskriver sig ansvaret for kvalitet, sikkerhed og lovmæssighed i forbindelse med de varer, som sælges via GT. GT fraskriver sig ligeledes ansvaret for om en varebeskrivelse er sand eller nøjagtig, hvorvidt forhandleren har vilje og evne til at levere og sælge disse varer. Det er ikke GTs ansvar at kontrollere afslutningen eller gyldigheden af private handler. Selvom det er forbudt, kan det hænde, at der afgives oplysninger eller udvises anden adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af forhandlerens forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og i disse tilfælde kan GT ikke holdes ansvarlig.

   10. Betingelser og vilkår for forhandleren

   10.1 Nøjagtighed af produktbeskrivelse

   Det er et krav, at produktbeskrivelsen til de produkter forhandleren sætter til salg gennem GT er nøjagtigt og korrekt. Forhandleren er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i produktbeskrivelsen. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, som medtages på varebeskrivelsen, skal være fuldstændig nøjagtige og må ikke kunne vildlede købere.

   10.2 Pålidelig markedsføring

   Forhandleren er forpligtet til at overholde gældende ret i henhold til markedsføringsloven. Udover at forhandleren skal overholde reglerne om god markedsføringsskik, må der på annoncer og produktbeskrivelser ikke gives vildledende eller mangelfulde oplysninger omkring produktet, eksempelvis vildledende "før og nu priser", varens kvalitet eller oprindelsesland.

   10.3 Oplysninger om varens pris og leveringsomkostninger

   Produktets pris skal angives inklusive moms og eventuelle andre afgifter. Endvidere skal produktets vægt angives ved oprettelsen af produktet, så systemet kan udregne den endelige leveringspris.

   10.4 Forhandlerens ejendomsret

   Forhandleren indestår, som sælger af ethvert produkt på GT for, at have den fuldstændige ejendomsret over produktet samt at være berettiget til at overdrage denne ejendomsret til køber.

   10.5 Forbud

   Som sælger er forhandleren ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve produktet, produktbeskrivelsen, eller nogen aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler,

   1) krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person

   2) er et brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet

   3) er falsk, upålideligt, vildledende, anstødeligt eller nedsættende

   4) er af pornografisk karakter

   10.6 Levering og betaling 

   GT bestræber sig på, at alle produkter kan afsendes af forhandleren indenfor tre hverdage efter ordren er blevet placeret. Det er derfor essentielt, at forhandleren lever op til denne bestræbelse.

   10.7 Fortrydelsesret

   Ethvert salg af produkter på GT er omfattet af fortrydelsesretten. Dette betyder, at køber senest 14 dage efter modtagelsen af produktet skal underrette forhandleren om, at denne ønsker at fortryde sit køb. Forhandleren skal kvittere for modtagelsen af fortrydelsen straks. Når køber har underrettet forhandleren om at købet fortrydes, skal produktet sendes tilbage til forhandleren senest 14 dage efter, køber har underrettet forhandleren om, at fortrydelsesretten benyttes. Køber kan fortryde købet ved at:

   1) nægte at modtage varen og samtidig eller forinden have underrettet forhandleren herom

   2) overdrage varen til postvæsenet eller

   3) returnere varen til forhandlerens adresse.

   Såfremt produktet specielt skal fremstilles efter eller tilpasses købers individuelle ønsker, ophører fortrydelsesretten ved aftalens indgåelse.

   Inden købets gennemførelse, skal forhandleren oplyse køber om, hvem der afholder omkostningerne til returportoen. Hvis dette ikke er oplyst, vil forhandleren hæfte for udgiften til returportoen. Hvis køber udnytter sin fortrydelsesret, skal forhandleren tilbagebetale det fulde beløb, som er modtaget fra køber, herunder leveringsomkostninger, gebyrer og afgifter. Køber bærer risikoen for varen under returforsendelsen, indtil forhandleren har modtaget varen.

   Hvis køber returnerer varen brugt inden fortrydelsesfristens udløb, hæfter køber for værdiforringelsen. Det er forhandlerens ansvar at værdiansætte værdiforringelsen. GT går ikke ind i disse sager i tilfælde af returvarer returneres GTs kommission til forhandleren. Det er forhandleren selv, der står for at returnere det fulde beløb til køber uden om GT. Alle transaktionsomkostninger der er blevet foretaget i forbindelse med salget og returneringen betales af forhandleren.

   10.8 Testordre

   Som forhandler hos GT vil GT placere en testordre af ét af forhandlerens produkter umiddelbart efter forhandlerens første godkendte produkt på GT. Denne ordre skal behandles som en normal ordre og forsendes til GT. Denne ordre laves for at sikre at forhandler har været igennem ordreprocessen og ved hvordan denne fungere, når en kunde handler hos forhandleren. Varen returneres af GT til forhandleren og GT betaler for fragtomkostningerne.

   10.9 Rabatter og kampagner

   GT forbeholder sig retten til at give rabat på GT. Disse rabatter vil ikke påvirke forhandlerens profit, men vil udelukkende blive fratrukket GT’s kommission.

   10.10 Forlænget returret over julen

   Varer købt mellem d. 15. november og d. 24. december kan returneres og byttes frem til d. 15. januar.

   10.11 Reklamation og ombytning

   Alle produkter, der er købt via nærværende erhvervskonto, er omfattet af den 2-årige absolutte reklamationsfrist gældende fra købsdato, med mindre andet er anført i beskrivelsen. Alle reklamationer givet senere end 2 år efter salgsgenstandens overgivelse, anses således ikke som rettidige.

   10.12 Modtagelse af betalinger

   Ved oprettelsen af en erhvervsannonce, accepterer forhandleren som erhvervsdrivende sælger, at der som betaling fra køber alene kan modtages betaling igennem GT´s betalingsmetoder.

   Det anses således som værende et brud på nærværende aftale, såfremt forhandleren opfordrer til eller accepterer andre brugeres tilbud om handel uden om GT.

   10.13 Indberetning til SKAT

   Det påhviler til enhver tid forhandleren at indberette din skattepligtige indkomst fra GT til SKAT. GT kan således ikke tilpligtes at indberette forhandleren til SKAT, ligesom GT ikke kan holdes ansvarlig i relation til forhandlerens skattemæssige forhold. Det er endvidere op til forhandleren at sikre, at der er betalt Told, Moms og eventuelle andre afgifter af produkter som sælges. GT kan således ikke gøres ansvarlig herfor.

   Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte GreenTown.